Negende Nieuwsbrief Stichting Oud Woudenberg, april 2021

Op dit moment nog geen versoepeling

De corona maatregelen zijn nog steeds onverkort van kracht. En dat betekent ook dat de zichtbare activiteiten van Oud Woudenberg nog steeds stil liggen. Al met al nu dus al meer dan een jaar, want de eerste maatregelen begonnen op 13 maart 2020.
 
Langzaamaan komt het inentingsprogramma wel meer op stoom en dat brengt – naar wij mogen hopen – toch meer perspectief. Perspectief waardoor we verwachten dat we in het najaar eindelijk met uitgestelde programma-onderdelen van Oud Woudenberg van start kunnen gaan.
 
Als daar meer duidelijkheid over is, zullen we de donateurs en andere belangstellenden zo snel mogelijk informeren. Voor nu is het nog afwachten, op elkaar blijven letten en de regels in acht blijven houden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Job van der Mijl
Secretaris

Bericht vanuit Kamp Amersfoort

Op 19 april 2021 is het 76 jaar geleden dat de leiding van Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis werd overgedragen, in de persoon van Loes van Overeem.
Kamp Amersfoort was vanaf dat moment drie weken lang een bevrijde enclave in bezet gebied. Op 7 mei 1945 vond de echte bevrijding plaats.
 
Zoals elk jaar bedoeld we hier uitgebreid aandacht aan.
Dit jaar wordt deze aandacht uitgebreid met de ingebruikname van het nieuwe ondergrondse museum.
De bovengrondse inrichting van het binnenplein is in mei / juni van dit jaar gereed, maar het toegangspaviljoen en het museum zelf zijn op 19 april geheel gereed.
 
De herdenking en het in gebruik nemen worden op 19 april via onze website en via RTV Utrecht getoond van 14:15 uur tot 15:00 uur en is gedeeltelijk live.
Hier kunnen vanwege coronamaatregelen geen gasten bij aanwezig zijn. We nodigen u dan ook van harte uit om de herdenking te volgen via de livestream.
Wij hopen u volgend jaar weer in groten getale bij NM Kamp Amersfoort te mogen ontvangen!
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
  
Mede namens het bestuur:
Mw. WJM Meershoek
Directeur
 
Vanaf 20 april kunt u ons nieuwe ondergrondse museum bezoeken. U kunt uw ticket vanaf half april via de website  www.kampamersfoort.nl bestellen.

Historisch grondbezit in de provincie Utrecht via HISGIS

His staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Met HisGIS kan in het verleden worden gereisd. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde Franse oudste kadaster, dat in de tijd is gestart en in 1832 in werking trad. Daarin zijn zo’n 3 miljoen percelen voor heel Nederland precies in kaart gebracht, waarbij van elk perceel de omvang, eigenaar, het gebruik, de vegetatie en de getaxeerde waarde zijn aangegeven. Het Napoleontisch kadaster is te beschouwen als de eerste systematische en complete inventarisatie van bodem, bezit en kapitaal. Het dient daarom als startpunt voor lange termijnstudies, zowel heen in de tijd als terug tot in de middeleeuwen.

Het HisGIS dient voor stedelijke nederzettingen tevens als grondslag voor Time Machines. Per stad kunnen via huisnummer-kapstokken de adressen gereconstrueerd en vastgezet op het 1832-systeem, zodat vaste data over bewoners, eigenaars en functie door de tijd heen kunnen worden. Denk aan belasting- en volkstellingsgegevens, akten van de burgerlijke stand, bouwdossiers, criminaliteitsregisters en dergelijke.

De basislaag bestaat uit de oudste cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per perceel, namelijk die van het kadaster. Dat is een instelling uit de tijd van Napoleon, opgezet om een ​​eerlijke grondslag te verkrijgen voor het heffen van grondbelasting. De oudste Nederlandse kadasterkaarten van de eerste serie dateren uit 1812 en 1813, de laatste uit 1832.

Voor de HisGIS-basislaag zijn deze kaarten digitaal nagetekend en in een coördinatenstelsel geplaatst, waardoor ze op alle topografische kaarten passen. Vervolgens zijn aan elk perceel de bijbehorende gegevens over eigenaren, bodemgebruik en waarde anno 1832 gehangen. Voor heel Nederland gaat het om zo’n 17.000 kadasterkaarten en ruim 3.000.000 percelen.

Het oudste kadaster is tot stand in een tijd dat de ruimte nog niet gekomen aan de verandering onderhevig was. Vóór 1832 lagen de meeste steden besloten binnen hun grachten en beperkte het land erbuiten zich tot wat in de middeleeuwen en de zeventiende eeuw was ontgonnen. De opname van 1832 geeft daarom een ​​goed beeld van Nederland vóór de grootschalige ingrepen in het landschap. Hij vormt met zijn registergegevens tevens een geschikt vertrekpunt voor speurtochten terug in de tijd. Hoe meer informatielagen op de fundering van 1832 aangesloten worden, des te groter het aantal combinatiemogelijkheden. De aansluitbare informatie verschilt echter per provincie en per stad, afhankelijk van wat bewaard gebleven is en hoe het met de bewerking staat.

Voor de provincie Utrecht gaat het om ruim 30.000 percelen. Aan die percelen wordt voor de periode tussen 1400 en 1832 bezitsinformatie toegevoegd. Daardoor wordt getracht zoveel mogelijk het grondbezit te reconstrueren. Via de website van HisGIS is dit materiaal in te zien (www.HISGIS.nl  website van de Fryske Akademy). Het materiaal is ook te raadplegen via www.vanooststroom.com .
De kaarten op beide websites bestaan ​​uit meerdere kaartlagen die desgewenst in- en uitgeschakeld kunnen worden; het selecteren van een kaartelement, perceel, kerk, gerecht, kasteel, weg, waterweg etc opent een informatiepaneel met de bijbehorende informatie. Een achtergrondkaart plaatst deze elementen in de kaart van vandaag.
Vanwege de grote hoeveelheid namen van eigenaren ondersteunt dit mogelijk ook familie-onderzoek.
 

Trots op Woudenberg puzzel

Momenteel kan bij de AH in Woudenberg gespaard worden voor de Trots op Woudenberg puzzel. Dit is een puzzel van 1000 stukjes waarop diverse afbeeldingen van Woudenbergse situaties van toen en nu zijn afgebeeld. Oud Woudenberg heeft met diverse afbeeldingen meegewerkt aan de realisatie van deze puzzel. Tot en met zondag 25 april 2021 ontvangt men bij besteding van iedere 10 euro een zegel. Met 6 spaarpunten en bijbetaling van € 9,99 is deze bijzondere puzzel te verkrijgen. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zondag 2 mei worden ingewisseld. En er geldt: OP = OP.